نوشته‌ها

ویزای شنگن

ویزای شنگن

ویزای شنگنویزای شنگن

ویزای شنگن، اجازه نامه ای است که دارنده، به واسطه آن می تواند در محدوده شنگن به صورت کوتاه مدت و موقتی اقامت نماید. دارنده ویزای شنگن، مجاز به کار نمی باشد. دارنده ویزای شنگن همچنین می تواند در بازه زمانی اعتبار ویزا، بدون هیچ محدودیتی در محدوده شنگن تردد نماید. حداکثر مدت اقامت در محدوده شنگن به واسطه ویزای شنگن، 90 روز در یک بازه زمانی 6 ماهه می باشد.

ویزای شنگن می توان به صورت یک بار ورود و یا دو بار ورود و یا چند بار ورود صادر گردد. چنانچه یکی از کشورهای عضو شنگن، ویزای شنگن را صادر کرده باشد دارنده ویزا مجاز خواهد بود به سایر کشورهای عضو شنگن نیز سفر نماید.

ویزای شنگن بایستی از سفارتخانه کشوری که مقصد اصلی سفر می باشد، درخواست داده شود. اگر کشوری به عنوان مقصد اصلی سفر، مد نظر نمی باشد، ویزای شنگن بایستی از سفارتخانه کشوری که اولین مقصد ورود به محدوده شنگن می باشد، درخواست گردد.

دارنده ویزای شنگن مکلف است قبل از انقضای ویزا، محدوده شنگن را ترک نماید.

کشورهایی که با داشتن ویزای شنگن می توان به آنها سفر کرد