استانبول ترکیب شهری از دو قاره آسیا و اروپا می باشد.

سکوت صبحگاهی استانبول با صدای اذان شکسته شده و زندگی از میان بازارهای قدیمی و کوچه های پیچ در پیچ آغاز می گردد.با استفاده از کشتی های تنگه بسفر می توانید تقابل شرق و غرب را تجربه نمایید.

95 درصد توریست ها، استانبول را برای موارد زیر پیشنهاد می کنند: